Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Dagmor sp. z o.o., ul. Limanowskiego 8a, 76-270 Ustka, numer KRS 0001026972, kapitał zakładowy 750.000,00 zł. 
 2. Celem zbierania danych jest: wykonanie umowy krótkotrwałego zakwaterowania oraz świadczenie innych usług, zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób, zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń. 
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b) (wykonanie umowy krótkotrwałego zakwaterowania, świadczenie usług) i f) (monitoring, dochodzenie roszczeń) RODO.
 4. Na terenie Administratora danych stosowany jest monitoring w miejscach ogólnie dostępnych (np. recepcja, korytarz) oraz na terenie przylegającym do obiektów (np. parking, teren przed głównym wejściem).  
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczegółowe zasady realizacji podanych określone zostały w RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy krótkotrwałego zakwaterowania, świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja umowy krótkotrwałego zakwaterowania lub świadczenie innych usług. W przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku konieczne jest opuszczenie obszarów objętych monitoringiem.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Dagmor sp. z o.o.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe związane z umową krótkotrwałego zakwaterowania lub świadczenia usług będą przechowywane przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 
 11. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przechowywane będą przez okres do 20 dni od dnia dokonania nagrania.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych jest DAGMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Ustka, ul. Limanowskiego 8a, NIP 839-323-65-47, e-mail: [email protected]
 2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy krótkotrwałego zakwaterowania oraz świadczenie innych usług, zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób, zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń.
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b) (wykonanie umowy krótkotrwałego zakwaterowania, świadczenie usług) i f) (monitoring, dochodzenie roszczeń) RODO.
 4. Na terenie Administratora danych stosowany jest monitoring w miejscach ogólnie dostępnych (np. recepcja, korytarz, restauracja, sala zabaw) oraz na terenie przylegającym do obiektów (np. teren przed głównym wejściem).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Szczegółowe zasady realizacji podanych określone zostały w RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy krótkotrwałego zakwaterowania, świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja umowy krótkotrwałego zakwaterowania lub świadczenie innych usług. W przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku konieczne jest opuszczenie obszarów objętych monitoringiem.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Szerokie Wody Sea &Sand.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe związane z umową krótkotrwałego zakwaterowania lub świadczenia usług będą przechowywane przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
 11. Dane osobowe pochodzące z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia dokonania nagrania.

Poznaj nasze oferty

Komfortowe ośrodki wczasowe